วันที่   7   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  40  นายปภังกร แก้วสมศรี
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - รับการประเมินครูผู้ช่วย  10  นายกิตติภพ บุญประกอบ
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ชี้แจงการเลื่อนวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน  20  นางสาวสมจินต์ มุสิกรังศรี